BANCA ÈTICA I PRINCIPI DE COMPATIBILITAT

878
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Una altra característica fonamental de la banca ètica és aplicar el principi de la compatibilitat entre rendiment financer i rendiment social. Aquesta compatibilitat significa que un aspecte no pot anar deslligat de l’altre. A partir d’aquesta premissa, la concreció varia segons els casos. Així podem trobar bancs ètics que proposen que el soci triï el tipus d’interès que vol percebre: en l’àmbit de mercat, entorn la meitat del que ofereix el mercat o, fins i tot, la renúncia al cobrament d’interessos.

La banca ètica necessàriament, però, ha de ser viable econòmicament i cercar l’obtenció de beneficis. Òbviament, els beneficis que obté no són comparables al de les entitats convencionals no perquè no inverteixin en projectes viables sinó pel fet que es descarten negocis en principi molt rendibles financerament, però desastrosos des del punt de vista del rendiment social. Tal com esmenta Peter Blom, director general del Triodos Bank holandès, “jo dic als meus accionistas que si volen podem obtenir un benefici del 10%, però això implicaria deixar de finançar certs projectes i augmentar el preu del diner que estem deixant”. O, com esmenta també Francesco Bicciato, director de la Fondazione Choros de la Banca Etica italiana, “El principal valor dels bancs tradicionals és la maximització de beneficis a qualsevol preu. Nosaltres som diferents, ja que si hi ha uns costos mediambientals i socials molt elevats, nosaltres no volem maximitzar beneficis”

És clar, doncs, que en les experiències de banca ètica el criteri del màxim profit exclusivament financer deixa pas al principi de compatibilitat entre rendiment financer i rendiment social: projectes d’economia social, creació i manteniment dellocs de treball, protecció de l’entorn ambiental… La banca ètica necessàriament, però, ha de ser viable econòmicament i cercar l’obtenció de beneficis. Si la compatibilitat entre rendiment financer i rendiment social és un dels elements essencials de la banca ètica també ho és el de la seva sostenibilitat mitjançant operacions financeres, mitjançant la seva tasca de canalització del flux de l’estalvi a la inversió. Davant d’aquesta situació, les experiències de banca ètica cobren interessos pels préstecs sovint superiors, fins i tot, als del mercat. Aquest fet s’explica pels volums de passiu molt menors respecte a les entitats financeres convencionals i també per la tasca de seguiment i suport als projectes que, lògicament, augmenta sensiblement els costos de gestió. De tota manera, com deia recentment Patrick Sapie, director de l’ADIE a l’Île-deFrance, la banca ètica no es caracteritza tant per oferir préstecs a tipus inferiors del mercat sinó per facilitar l’accés al crèdit, com un dret, a sectors o projectes que queden exclosos del crèdit convencional (cooperatives que comencen la seva activitat, associacions, emprenedors…).

Per altra banda, cal no oblidar-ho, la banca ètica ofereix rendiment als estalvis dels aportants de manera que el marge entre el que cobra pels préstecs i el que paga als socis és el que té per autosostenir l’entitat. Dit d’una altra manera, en el cas d’una cooperativa, els socis serien els qui decidirien quins marges volen establir o, en cas d’estalviadors particulars tal com dèiem a l’inici d’aquest principi, triant els tipus d’interès que volen cobrar des del 0% fins a una taxa d’interès semblant a la de les inversions tradicionals. Dit això, per tant, podríem concloure, com a definició sintètica, que un banc ètic és una institució que inverteix o presta diners amb finalitats ètiques, socials, sense renunciar necessàriament a finalitats estrictament financeres. Per més informació clica aquí.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •