5 PRINCIPIS PER A LA BANCA ÈTICA

990
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Pel nostre parer els trets essencials de la banca ètica romanen essencialment en l’aplicació de tots i cadascun dels principis exposats en aquest blog. És, precisament, la seva aplicació, més o menys exhaustiva, més o menys objectivable, el que ens pot ajudar a distingir clarament, per tant, una banca ètica d’una entitat financera convencional.

En resum, la banca ètica parteix de la idea que una de les claus ètiques del nostre temps consisteix a adonar-se que són els jocs de suma no-zero, i no pas els de suma zero, els que ens duran a progressar d’una manera sostenible i justa. Si bé en els primers es creu que tots poden guanyar, que la cooperació és per a tots més beneficiosa que el conflicte, en els jocs de suma zero allò que uns guanyen ho perden els altres, amb la qual cosa es potencia una cultura de l’enfrontament.

Seguint, doncs, aquest raonament, ¿no és possible que la lógica de la banca se socialitzi i tingui més present les persones més desafavorides, les empreses viables que apliquen criteris ètics en la seva gestió (no explotació ni precarització dels treballadors, inversions responsables, relació amb els proveïdors, democràcia, transparència…) sense que, per això, hagi de perdre la seva especificitat? No és possible que se li exigeixi que treballi per la justícia social i, sobretot, inventi procediments per incorporar el món amb més dificultats amb la intenció que deixi de ser-ho? Els bancs ètics, per tant, no podrien ser una formulació pràctica d’aquella vella estratègia segons la qual cal cercar la conciliació d’interessos no pas perquè siguin antagònics sinó cooperadors?

El repte que planteja la banca ètica no és tant incorporar uns determinats principis puntuals, tenir en compte certs valors, sinó generar activitat econòmica des d’una perspectiva diferent, des d’una perspectiva radicalment diferent del paradigma dominant del capitalisme irresponsable. Per tant amb un caràcter distint del que apliquen les entitats convencionals.

Per això, allò que distingeix la banca ètica de les entitats financeres convencionals és la inserció en el seu propi codi genètic dels principis exposats, no pas com una opció estratègica.

El repte que planteja la banca ètica és generar activitat económica des d’una perspectiva radicalment diferent del paradigma dominant del capitalisme irresponsable.

No pas com una opció més de màrqueting, sinó com una opció ineludible. Com dèiem, són principis que van estretament lligats els uns amb els altres, com en una mena d’esfera, amb llaços entrelligats. I és precisament en aquest entortolligament on rau la particularitat de la banca ètica. Per més informació clica aquí.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •